Regulamin

Podmiotem prowadzącym sklep internetowy Tibetan Mastiff Shop jest Nam Kha Consulting  z siedzibą w Wellingborough.

Zwroty

 1. Tibetan Mastiff Shop przestrzega praw konsumentów związanych z prawem do odstąpienia od umowy zakupu towarów Tibetan Mastiff Shop, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827).
 2. Tibetan Mastiff Shop informuje w szczególności, że zgodnie z art. 27 i n. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Klientowi będącemu konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie przez Klienta będącego konsumentem lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik towarów Tibetan Mastiff Shop.
 3. Tibetan Mastiff Shop informuje w szczególności, że zgodnie z art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Klientowi będącemu konsumentem nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość w odniesieniu do umów sprzedaży towarów Tibetan Mastiff Shop, której przedmiotem są towary nieprefabrykowane, wyprodukowane według specyfikacji Klienta będącego konsumentem, o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, w tym w ramach wykorzystania formularza „Towar na zamówienie” .
 4. Prawo odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia objęcia towaru Tibetan Mastiff Shop w posiadanie przez Klienta będącego konsumentem lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Jeżeli umowa obejmuje wiele towarów Tibetan Mastiff Shop, które są dostarczane osobno, partami lub w częściach termin na odstąpienie od umowy liczony jest od objęcia w posiadanie ostatniego towaru Tibetan Mastiff Shop, partii lub części.
 5. W celu skorzystania z prawa odstąpienia, Klient będący konsumentem informuje Tibetan Mastiff Shop o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia. W tym celu Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. Klient może w szczególności zamiast tego skorzystać z wzoru odstąpienia stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827).
 6. W celu zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego Klientowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy, uważana jest ona za niezawartą. TILA.PL zwraca Klientowi wszystkie otrzymane płatności z wyjątkiem przypadków określonych w ust. 8 poniżej. Do rozliczenia się Tibetan Mastiff Shop z Klientem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827).
 8. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia towaru Tibetan Mastiff Shop inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Tibetan Mastiff Shop, Tibetan Mastiff Shop nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 9. W razie odstąpienia, Klient będący konsumentem ma obowiązek zwrócić na własny koszt towar Tibetan Mastiff Shop niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Klient będący konsumentem ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru do Tibetan Mastiff Shop.
 10. W przypadku wykonania prawa do odstąpienia od umowy Klient, w tym będący konsumentem, ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru Tibetan Mastiff Shop będące wynikiem korzystania z towaru Tibetan Mastiff Shop w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

Dane osobowe

 1. Tibetan Mastiff Shop przetwarza dane osobowe Klientów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1422).
 2. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Tibetan Mastiff Shop danych, w tym danych osobowych Klienta niezbędnych do świadczenia mu usług poprzez sklep internetowy, a w szczególności do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego między Tibetan Mastiff Shop a Klientem, jak również wynikających z właściwości świadczonych przez Tibetan Mastiff Shop usług (dane podstawowe), a w tym imienia, nazwiska, firmy, adresu zamieszkania, adresu miejsca prowadzenia działalności gospodarczej (siedzibę), adresu do korespondencji, jeżeli jest inny niż miejsce zamieszkania lub prowadzenia działalności gospodarczej, jak też adresów elektronicznych.
 3. Podanie danych podstawowych jest warunkiem dokonywania czynności związanych z nabywaniem towaru od Tibetan Mastiff Shop za pośrednictwem sklepu internetowego. Klient może w każdej chwili cofnąć zgodę na przetwarzanie danych podstawowych.
 4. Klient ma stały i nieskrępowany wgląd do udostępnionych  danych, w tym danych osobowych i może te dane zmieniać, uzupełniać, prostować.
 5. Po zakończeniu świadczenia usług Tibetan Mastiff Shop może przetwarzać dane osobowe Klienta sklepu internetowego zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a w szczególności Tibetan Mastiff Shop może przetwarzać te spośród danych, które będą niezbędne do wyjaśnienia okoliczności korzystania z funkcjonalności i usług sklepu internetowego niezgodnie z Regulaminem.
 6. Administratorem danych osobowych jest Tibetan Mastiff Shop, który zabezpiecza je zgodnie z przepisami ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, a w szczególności zgodnie z art. 36 i następne wyżej wymienionej ustawy.